Home Blog สำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์ ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ประสานงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์ และติดตามผลการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้