Home Blog การนำไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วันที่ 23 กันยายน 2565
พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. ประธานหลักสูตรพระพุทธศาสนา ผู้รับผิดชอบโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
พร้อมด้วยคณะ ได้นำงานวิจัยและผลงานชุดความรู้จากการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ไปมอบถวายให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัดและพระพุทธสถานตามเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง จำนวน 15 วัด ดังนี้
1.วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
2.พระธาตุหล้าหนอง
3.วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ (หอก่อง)
4.วัดศรีบุญเรือง
5.วัดศรีสุมังคล์
6.วัดลำดวน
7.วัดศรีคุณเมือง
8.วัดศรีเมือง
9.วัดศรีษะเกษ
10.วัดศรีชมชื่น
11.วัดหายโศก
12.วัดชัยพร
13.วัดมีชัยท่า
14.วัดมีชัยทุ่ง
15.วัดจอมมณี
ซึ่งผลงานทั้งหมดเกิดจากการวิจัยและได้นำความรู้ทั้งหมดมาประมวลเป็นความรู้ผ่านงานวิจัย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นของวัดและพุทธสถานในเขตเทศเมืองหนองคาย ผ่านผลงานการวิจัย ป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ และเป็นการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์