Home ทำเนียบบุคลากร
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ทดสอบระบบ

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นายอนันต์ คติยะจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.คิด วรุณดี
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
กรรมการและเลขานุการ
นางอิงอร บุตรศรีผา
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
นายปัญญา ไชยสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ