Home Blog พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำ

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ